Czytania na dziś

PIERWSZE CZYTANIE   (Iz 7,10-14)

Czytanie z Księgi Izajasza

Pan przemówił do Achaza tymi słowami: Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze! Lecz Achaz odpowiedział: Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł [Izajasz]: Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.PSALM RESPONSORYJNY    (Ps 24,1-6)

REFREN:   Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.

Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają,
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Kluczu Dawida, który otwierasz bramy wiecznego królestwa, przyjdź i wyprowadź z więzienia jeńca siedzącego w ciemnościach.EWANGELIA    (Łk 1,26-38)

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.


Medytacja nad Słowem

Co to znaczy, że Maryja jest „błogosławiona między niewiastami”? Ten semityzm należy rozumieć jak stopień najwyższy przymiotnika: „najbardziej błogosławiona” pośród wszystkich niewiast, jedyna i wyjątkowa. Dlaczego?

Po pierwsze, dlatego że Bóg właśnie ją wybrał na matkę swego Syna.

Po drugie, dlatego że potrafiła podporządkować Bogu swoją wolę, swoje „ja”, swoje plany i marzenia, i pójść za Jego wezwaniem: „niech mi się stanie według Twego słowa!”. A tak może postąpić tylko ten, kto kocha i wie, że jest bezgranicznie kochany. Tylko wtedy można tak szaleńczo zaufać.

Gdybyś, Boże, i w nas rozbudził tę świadomość, że naprawdę jesteś naszym kochającym Ojcem, a my Twoimi prawdziwymi dziećmi, i że nas kochasz bezgranicznie i „na wariackich papierach”, to może wtedy i my potrafilibyśmy, tak jak Maryja, wyśpiewać Ci nasze radosne „tak”?

ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com


MASS-MEDIA
POD TWOJĄ OBRONĘ
RADIO I
DROGI MIŁOSIERDZI
KSIĘGARNIA ŚW. JERZEGO