PIERWSZE CZYTANIE (Hi 1,6-22)Czytanie z Księgi HiobaZdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że i szatan też poszedł z nimi. I rzekł Bóg do szatana: Skąd przychodzisz? Szatan odrzekł Panu: Przemierzałem ziemię i wędrowałem po  niej. Mówi Pan do szatana: A zwróciłeś uwagę na sługę mego, Hioba? Bo  nie ma na całej ziemi drugiego, kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu jak on. Szatan na to do Pana: Czyż za  darmo Hiob czci Boga? Czyż Ty nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu i całej majętności? Pracy jego rąk pobłogosławiłeś, jego dobytek na ziemi się mnoży. Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij jego majątku! Na  pewno Ci w twarz będzie złorzeczył. Rzekł Pan do szatana: Oto cały majątek jego w twej mocy. Tylko na niego samego nie wyciągaj ręki. I  odszedł szatan sprzed oblicza Pańskiego. Pewnego dnia, gdy synowie i  córki jedli i pili w domu najstarszego brata, przyszedł posłaniec do  Hioba i rzekł: Woły orały, a oślice pasły się tuż obok. Wtem napadli Sabejczycy, porwali je, a sługi mieczem pozabijali, ja sam uszedłem, by  ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Ogień Boży spadł z nieba, zapłonął wśród owiec oraz sług i pochłonął ich. Ja  sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Chaldejczycy zstąpili z trzema oddziałami, napadli na  wielbłądy, a sługi ostrzem miecza zabili. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Twoi synowie i  córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata. Wtem powiał szalony wicher z pustyni, poruszył czterema węgłami domu, zawalił go na dzieci, tak iż poumierały. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Hiob wstał, rozdarł swe szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon i rzekł: Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione! W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości.PSALM RESPONSORYJNY (Ps 17,1-3.6-7)REFREN: Nakłoń Twe ucho, usłysz moje słowo

Rozważ, Panie, słuszną sprawę,
usłysz moje wołanie,
wysłuchaj modlitwy
moich warg nieobłudnych.

Niech wyrok o mnie wyjdzie od Ciebie,
Twoje oczy widzą to co sprawiedliwe.
Chocbyś badał moje serce i przyszedł do mnie nocą,
i doświadczał ogniem,
nieprawości we mnie nie znajdziesz.

Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz;
nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo.
Okaż przedziwne, miłosierdzie Twoje,
Zbawco tych, co się chronią przed wrogiem pod Twoją prawicę.ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mk 10,45)Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.
EWANGELIA (Łk 9,46-50)Słowa Ewangelii według św. ŁukaszaUczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając myśli ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki. Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy kogoś, jak w imię Twoje wypędzał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.


Medytacja nad Słowem

Nie tylko współcześni nauczyciele i dyrektorzy szkół mają problemy ze swymi uczniami. Doświadczał tego również Jezus. Dzisiejsza ewangelia daje nam zaledwie drobny przykład owych problemów wychowawczych, z którymi borykał się nasz Pan i Nauczyciel we wspólnocie Dwunastu. Spory o to, kto jest najważniejszy w grupie, kto tu jest tak naprawdę pierwszy. Ostre dyskusje na zewnątrz grupy, kto ma prawo uzdrawiać w imię Jezusa, a komu to jest zabronione, czyli takie elitarne podejście do siebie, taki klub dla wybranych.

Czy my, chrześcijanie czasów obecnych, nie prezentujemy przypadkiem podobnego stylu myślenia? Czy nie potępiamy innych z pozycji naszej rzekomo lepszej pobożności, pozornie większej bliskości z Jezusem?

Jezus odpowiada nam dziś: „ten, kto jest najmniejszy wśród was, niczym dziecko, ten jest wielki”. Wielki jest ten, kto służy innym. A ten, kto nie jest wyraźnie przeciwko nam, ten jest duchowo z nami.


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com