Czytania na dziś

PIERWSZE CZYTANIE   (Iz 50,4-9a)

Czytanie z Księgi Proroka Izajasza

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie! Oto Pan Bóg mnie wspomaga! Któż mnie potępi?PSALM  RESPONSORYJNY   (Ps 69,8-10.21-22.31i33-34)

REFREN:  W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie

Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie,
hańba twarz mi okrywa.
Dla braci moich stałem się obcym,
i cudzoziemcem dla synów mej matki.

Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera
i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie.
Hańba złamała me serce i sił mi zabrakło,
czekałem na współczucie, lecz nikt się nie zjawił,
i na pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem.

Domieszali trucizny do mego pokarmu,
a gdy byłem spragniony, poili mnie octem.
Pieśnią chcę chwalić imię Boga
i wielbić Go z dziękczynieniem.

Patrzcie i cieszcie się, ubodzy,
niech ożyje serce szukających Boga.
Bo Pan wysłuchuje biednych
i swoimi więźniami nie gardzi.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Witaj, nasz Królu, posłuszny woli Ojca,
jak cichego baranka na zabicie zaprowadzono Ciebie na ukrzyżowanie.


EWANGELIA   (Mt 26,14-25)

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: "Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam". A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: "Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?" On odrzekł: "idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: "Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami"". Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: "Zaprawdę powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi". Zasmuceni tym bardzo, zaczęli pytać jeden przez drugiego: "Chyba nie ja, Panie?" On zaś odpowiedział: "Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane; lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził". Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: "Czy nie ja, Rabbi?" Mówi mu: "Tak jest, ty".


Medytacja nad Słowem

Ponowne spojrzenie na ostatnie chwile przed męką w życiu Jezusa, tym razem z perspektywy Ewangelisty Mateusza. Mateusz, pisząc do judeochrześcijan, eksponuje wypełnienie się na Judaszu proroctwa z Księgi Zachariasza (11,12) ze Starego Testamentu, gdzie – jak czytamy – zapłatą za posługę pasterza wobec stada było trzydzieści srebrników odważonych mu przez handlarzy owiec, podobnie jak Judasz otrzymał 30 srebrników za wydanie Jezusa, Najwyższego Pasterza.

Jezus w trakcie wieczerzy zapowiada zdradę jednego spośród Jego uczniów, tego, który wraz z Nim „rękę zanurza w misie”, a zatem musi spoczywać przy stole tuż obok Jezusa. Do niego też w cichej wymianie słów, zapytany w bezczelny sposób: „to chyba nie ja, rabbi?”, Jezus odrzekł: „tyś powiedział”, co należy interpretować jako: „to ty tak twierdzisz”.

Zdradzić Jezusa nie ze strachu o własną skórę, jak Piotr, ale dla korzyści materialnych, dla dobrobytu, dla statusu majątkowego i społecznego, dla kasy. Czy my tego przypadkiem nie znamy z własnego życia?


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com


MASS-MEDIA
POD TWOJĄ OBRONĘ
RADIO I
DROGI MIŁOSIERDZI
KSIĘGARNIA ŚW. JERZEGO