Czytania na dziś

PIERWSZE CZYTANIE    (Ef 2,12-22)

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan

W owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie. Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur - wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch [rodzajów ludzi] stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i [w ten sposób] jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca. A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.PSALM RESPONSORYJNY   (Ps 85,9-14)

REFREN:    Pan głosi pokój swojemu ludowi

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg:
oto ogłasza pokój lodowi i świętym swoim.
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie
dla tych, którzy Mu cześć oddają.

Łaska i wierność spotkają się ze sobą
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie,
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Pan sam obdarzy szczęściem,
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość,
a śladami Jego kroków zbawienie.ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ     (Łk 21,36)

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.


EWANGELIA   (Łk 12,35-38)

Słowa Ewangelii według św. Łukasza

Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.


Medytacje nad Słowem

Przepasane biodra i zapalone pochodnie były oznaką czuwania. Jezus wzywa nas w dzisiejszej Ewangelii właśnie do takiej postawy czuwania nad sobą w naszym życiu, ponieważ nie wiemy, kiedy ono się zakończy, i w związku z tym możemy nie mieć wystarczającej ilości czasu, aby do tego właściwie się przygotować.

Jezus może przyjść do nas i po nas „czy o drugiej, czy o trzeciej straży” nocnej, czyli albo przed północą, albo po niej. W każdym razie – o porze, w której będziemy się Go najmniej spodziewali, i dlatego winniśmy czuwać stale.

Co to jednak znaczy: „czuwać”? Nie spać? Nie. Z chrześcijańskiego punktu widzenia czuwać, to znaczy być stale w stanie łaski uświęcającej. Inaczej mówiąc: tak żyć, by móc Go przyjąć w Komunii świętej o każdej porze dnia i nocy.

ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com


MASS-MEDIA
POD TWOJĄ OBRONĘ
RADIO I
DROGI MIŁOSIERDZI
KSIĘGARNIA ŚW. JERZEGO