Czytania na dziś

PIERWSZE CZYTANIE    (Wj 23,20-23)

Czytanie z Księgi Wyjścia

Tak mówi Pan: Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie. Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Chetyty, Peryzzyty, Kananejczyka, Chiwwity, Jebusyty, a Ja ich wygładzę.
PSALM RESPONSORYJNY    (Ps 91,1-6.10-11)

REFREN:    Aniołom kazał, by strzegli ciebie

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu
i mieszka w cieniu Wszechmocnego,
mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą,
Boże mój, któremu ufam?.

Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego
i od słowa niosącego zgubę.
Okryje cię swoimi piórami,
pod Jego skrzydła się schronisz.

Wierność Jego jest puklerzem i tarczą;
nie ulękniesz się strachu nocnego.
Ani strzały za dnia lecącej,
ani zarazy, co skrada się w mroku,
ani moru niszczącego w południe.

Nie przystąpi do ciebie niedola,
a cios nie dosięgnie twego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom,
aby cię strzegli na Wszystkich twych drogach.ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ    (Ps 103,21)

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego Aniołowie, wszyscy słudzy, pełniący Jego wolę!


EWANGELIA     (Mt 18,1-5.10)

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.


Medytacja nad Słowem

Pytanie, które zawsze intrygowało i intryguje ludzi: kto jest najważniejszy w danej społeczności, kto ma władzę, kogo należy się bać lub szanować; z kim nie należy zadzierać.

A jak to będzie w niebie? Tak samo, jak i na ziemi? I tutaj zaskoczenie: Jezus zwracając się do swoich uczniów i do nas współcześnie mówi, że jeśli nie staniecie się jako dzieci, nie wejdziecie w ogóle do Królestwa Niebieskiego.

Co to znaczy: stać się jak dziecko? Z kontekstu wynika, że chodzi o postawę uniżenia oraz pokory, czyli prawdy o sobie samym, które charakteryzuje dziecko. Stać się jak dziecko, tzn. nie mieć przesadnego mniemania o sobie, trwać w prawdzie i szczerości, nie nadymać się pychą; być autentycznym, prostolinijnym, transparentnym.

Oznacza to także postawę zaufania wobec Boga, który jest naszym Ojcem, a my wszyscy w relacji do Niego jesteśmy Jego dziećmi. A zatem chodzi o taką ufność, jaką ma małe dziecko trzymające się w czasie spaceru dłoni swego taty, z głębokim przekonaniem, że przecież tata zna drogę i na pewno nie pobłądzi, że przy tacie jest przecież najbezpieczniej.

Ewangelia dzisiejsza zawiera też przestrogę, aby nie gardzić dziećmi i tymi, którzy na wzór dziecka stali się prostolinijni, pokorni i ufni. A tym bardziej, by ich nie gorszyć, czyli „nie czynić gorszymi” przez nasze wulgarne słowa czy zły przykład. Ich aniołowie stróżowie mają bowiem nieustannie „gorącą linię” z Bogiem Ojcem…

A jaka jest moja postawa wobec dziecka? Także tego dorosłego „Bożego dziecka”?


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com


MASS-MEDIA
POD TWOJĄ OBRONĘ
RADIO I
DROGI MIŁOSIERDZI
KSIĘGARNIA ŚW. JERZEGO