Czytania na niedzielę 12.07.2015

PIERWSZE CZYTANIE   (Am 7,12-15)

Czytanie z Księgi Amosa

Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: Widzący, idź, uciekaj sobie do ziemi Judy! I tam jedz chleb, i tam prorokuj! A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą. I odpowiedział Amos Amazjaszowi: Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego!PSALM RESPONSORYJNY   (Ps 85,9-14)

REFREN:   Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg:
oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim.
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie
dla tych, którzy się Go Boją,
i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Spotkają się ze sobą łaska i wierność,
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie,
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Pan sam obdarzy szczęściem,
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość,
a śladami Jego kroków zbawienie.DRUGIE CZYTANIE   (Ef 1,3-14)

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu - my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. W Nim także i wy usłyszeliście słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu. W Nim również uwierzyliście i zostaliście opatrzeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością [Boga], ku chwale Jego majestatu.ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ    (Ef 1,17-18)

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.EWANGELIA   (Mk 6,7-13)

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich: Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.Medytacja nad Słowem

Pierwsza misja apostolska uczniów Jezusa. Na razie idą tylko do Narodu Wybranego, potem pójdą na cały świat. Idą po dwu, zgodnie z instrukcją zawartą w Prawie Mojżeszowym, że na świadectwie dwu lub trzech świadków oprze się cała prawda. Ich wiarygodność wynika zatem z posłuszeństwa Prawu, nie z jego odrzucenia.

Celem misji jest wzywanie do nawrócenia, czyli w rozumieniu biblijnym – do zmiany sposobu myślenia o ludziach i sprawach tego świata, do zmiany sposobu wartościowania rzeczy doczesnych w perspektywie wieczności.

Jezus posyłając, wyposażył ich we władzę nad duchami nieczystymi, czyli we władzę egzorcyzmowania, oraz we władzę leczenia chorób fizycznych. Ten ostatni tekst stał się biblijną podstawą do ustanowienia Sakramentu Namaszczenia Chorych.

Misja uczniów Jezusa trwa nadal. My nadal bowiem potrzebujemy tych, którzy w imię Jedynego Boga będą nas uzdrawiać z wszelkich ludzkich i nieludzkich zniewoleń i słabości.


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com


ZAMYŚLENIA

Mówiąc o procesie jednoczenia się Europy, często kładzie się zbyt mocny akcent na elementy ekonomiczne i społeczne, zapominając o całym dorobku i wysiłku duchowym, jaki dokonał się w minionych wiekach. Warto więc przy tej okazji wspomnieć niektóre fakty z tym związane.
11 lipca liturgia wspomina św. Benedykta z Nursji, patriarchy monastycyzmu Zachodu. Już w VI w. jego uczniowie, kierowani misyjnym porywem, przemierzali kraje ówczesnej Europy realizując słynną regułę Ora et labora (Módl się i pracuj). Dzięki ich gorliwości i pieczołowitości mamy nie tylko wspaniałe klasztory i kościoły, ale też zabytki piśmiennictwa i bogactwa duchowego wielu narodów. Nie sposób też nie wspomnieć cystersów św. Bernarda z Clairvaux z XII w. Nazywano ich „apostołami z motyką”, gdyż gdziekolwiek zakładali klasztory, tam również powstawały wspaniałe ogrody, sady, pola uprawne, a miejscowa ludność uczyła się nie tylko prawd wiary, ale też nowych form życia. A cóż powiedzieć o działalności św. Franciszka z Asyżu i jego następców? Zapał apostolski, by naśladować Chrystusa i służyć innym sprawiał, że ze wszystkich zakątków średniowiecznej Europy garnęli się młodzieńcy, a nowe ideały szybko znajdowały nowych zwolenników.
Na każdym etapie naszej historii, chociaż może w różnoraki sposób, spełnia się to, co dokonało się na początku Jezusowej działalności, a co Ewangelia ujmuje w prostych, lapidarnych słowach: „Oni więc szli i wzywali do nawrócenia” (Mk 6,12).
Do Soboru trydenckiego (1545-1563) w kalendarzu liturgicznym istniało święto Rozesłania Apostołów. 15 lipca 1410 r. pod Grunwaldem, w Dniu Rozesłania Apostołów, król Władysław Jagiełło uczestniczył we Mszy św. w namiocie kaplicznym. Było to tuż przed triumfalną bitwą. „Na wieść o zwycięstwie odprawiano dziękczynne nabożeństwa we wszystkich kościołach. Jak pisał ksiądz Jan Długosz, król i wszystkie stany duchowne i świeckie zatwierdziły uchwałę, by dzień Rozesłania Apostołów był uroczyście obchodzony jako święto w całym Królestwie Polskim, jako dzień, w którym Bóg okazał swe szczególne miłosierdzie wobec narodu. W całym Królestwie, we wszystkich kościołach dziękowano Panu uroczystymi Mszami i procesjami za zwycięstwo. I tak święto Rozesłania Apostołów stało się pierwszym uroczyście obchodzonym świętem państwowym w Polsce” (kard. Stanisław Dziwisz, 15.07.2010).


ks. Tadeusz Golecki


MASS-MEDIA
POD TWOJĄ OBRONĘ
RADIO I
DROGI MIŁOSIERDZI
KSIĘGARNIA ŚW. JERZEGO