Czytania na niedzielę 06.12.2015

PIERWSZE CZYTANIE   (Ba 5,1-9)

Czytanie z Księgi Barucha

Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Oblecz się płaszczem sprawiedliwości, pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! Albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. Imię twe u Boga na wieki będzie nazwane: Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności! Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na Wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem.

PSALM RESPONSORYJNY    (Ps 126,1-6)

REFREN:   Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.

Mówiono wtedy między poganami:
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
Odmień znowu nasz los, Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu.

Ci, którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.
Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew,
Lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy.DRUGIE CZYTANIE    (Flp 1,4-6.8-11)

Czytanie z Listu do Filipian

Zawsze w każdej modlitwie, zanoszę prośbę za was wszystkich - z powodu waszego udziału w [szerzeniu] Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi [ożywiony] miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, [nabytym] przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ      (Łk 3,4.6)

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.


EWANGELIA    (Łk 3,1-6)

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.Medytacja nad Słowem

Św. Łukasz, będąc z wykształcenia lekarzem, postępuje jak rasowy historyk: umieszcza wydarzenia z opisywanej przez siebie historii zbawienia na tle szeroko rozumianej historii powszechnej. Tym samym pragnie im nadać wymiar uniwersalny, odnoszący się do każdego czasu, miejsca i każdego człowieka.

W Prologu do swej Ewangelii Łukasz podaje, że „postanowił zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil” (1,3). Te „pierwsze chwile” to wystąpienie nad Jordanem Jana Chrzciciela – tego, którego misją zapowiedzianą już za czasów Starego Przymierza, było przygotować drogę Panu.

W jaki sposób Jan to czyni? „Przepowiadając chrzest nawrócenia celem [otrzymania] odpuszczenia grzechów” (1,3). Warunkiem prawdziwego i owocnego spotkania z Jezusem Mesjaszem jest zatem najpierw nawrócenie, metanoia, czyli zmiana sposobu myślenia, oceniania, wartościowania spraw, ludzi, wydarzeń. Odpowiedzią ze strony Boga będzie wówczas przebaczenie naszych grzechów.

Wykorzystajmy zatem obecny czas Adwentu, który jest nam dany jako czas miłosierdzia, i prostujmy ścieżki prowadzące do naszych serc, aby głos Jana Chrzciciela nie stał się dla nas wyłącznie głosem „wołającego na pustyni”.


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com


ZAMYŚLENIA


Pewnie zdarzyło ci się kiedyś jechać po „kocich łbach” albo po krętej drodze, pełnej dziur i nierówności. Nie chcę cytować tu uwag i dosadnych komentarzy (często uzasadnionych), pojawiających się w takich przypadkach. Jedno jest pewne; kiedy skończył się ten trudny, męczący odcinek trasy i wyjechałeś na płaską, szeroką szosę, wtedy znikały nie tylko niedogodności fizyczne, ale także wewnętrznie odczułeś niezaprzeczalny ład i spokój. Wystarczyła zmiana warunków drogowych, byś poczuł się bezpieczniej i swobodniej.
„Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego!” (Łk 3,4).
Oto głos Jana Chrzciciela na Pustyni Judzkiej nad brzegami Jordanu. Wołanie to przemierza wieki i dociera do naszych czasów.
 „Każda dolina niech będzie wypełniona,
każda góra i pagórek zrównane,
drogi kręte niech się staną prostymi,
a wyboiste drogami gładkimi!” (Łk 3,5).
Obrazy poetycko piękne i paradoksalne zarazem, ale to właśnie one pozwalają nam zrozumieć, że jeśli nie zdołamy osiągnąć wierzchołka miłości Boga, to zaniedbanie to wypływać będzie z naszej winy i z naszego lenistwa, ponieważ, jak naucza św. Paweł, „Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa” (Flp 1,6).
Głos Jana Chrzciciela rozbrzmiewał na pustyni, wzywał do nawrócenia i przygotowania drogi Mesjaszowi. Potrzebował jednak Słowa, tj. interwencji samego Boga, „który tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). «Jeśli głosowi odbierzesz słowo, co pozostanie? (…) Głos bez słowa dosięga ucha, ale nie dodaje nic do umysłu» (św. Augustyn, Mowy, 293,10).
Boże Narodzenie to spotkanie człowieka z Bogiem przychodzącym. On pierwszy czyni krok w naszą stronę. Reszta należy do nas. Prostować drogi, wyrównywać doliny, przygotować ścieżki Pana… Tę pracę możemy wykonać w naszym sercu i w naszym życiu bez koniecznych pozwoleń, bez środków materialnych, bez jakiejkolwiek, dodatkowej „akcyzy”. „I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże” (Łk 3,6).ks. Tadeusz Golecki

MASS-MEDIA
POD TWOJĄ OBRONĘ
RADIO I
DROGI MIŁOSIERDZI
KSIĘGARNIA ŚW. JERZEGO