Czytania na niedzielę 14.02.2016

PIERWSZE CZYTANIE    (Pwt 26,4-10)

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Kapłan weźmie z twoich rąk koszyk i położy go przed ołtarzem Pana, Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swego: Ojciec mój, Aramejczyk błądzący, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy myśmy wołali do Pana, Boga ojców naszych. Usłyszał Pan nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Zaprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie. Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu.PSALM RESPONSORYJNY     (Ps 91,1-2.10-15)

REFREN:    Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu
i mieszka w cieniu Wszechmocnego,
mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą
Boże mój, któremu ufam”.

Nie przystąpi do ciebie niedola,
a cios nie dosięgnie twego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Będą cię nosili na rękach
abyś nie uraził stopy o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach,
a lwa i smoka podepczesz.

„Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie,
osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham
i będę z nim w utrapieniu,
wyzwolę go i sławą obdarzę”.DRUGIE CZYTANIE   (Rz 10,8-13)


Czytanie z Listu do Rzymian

Cóż mówi Pismo? "Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim". A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. Wszak mówi Pismo: żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
     (Mt 4,4b)

Nie samym chlebem żyje człowiek lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.


EWANGELIA    
(Łk 4,1-13)

Ewangelia według Świętego Łukasza

Jezus pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.Medytacja nad Słowem

Jezus wychodzi na pustynię, czyli z dala od zgiełku i gwaru miasta, aby przez symboliczny okres 40 dni i 40 nocy przygotować się duchowo do swej misji. Jest prowadzony Duchem Bożym, co jednak nie oznacza, że jest wolny od dolegliwości postu i związanych z tym zewnętrznych ataków złego ducha.

Bronią w walce z „księciem tego świata” jest w tym czasie dla Jezusa słowo Boże, zapisane w świętych księgach. Nie tylko bowiem chlebem żyje człowiek, ale również każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Powinniśmy o tym pamiętać i my, gdy podejmujemy ów 40-dniowy trud i wysiłek postu fizycznego.

Walka z osobowym złem wymaga odwagi, determinacji i bezkompromisowości: jak Jezusowe: „idź precz, szatanie!” Jest bowiem napisane: „tylko Panu, swemu Bogu, będziesz oddawał cześć i tylko Jemu samemu będziesz służył”. Dopiero wtedy odstąpił od Niego diabeł. Odstąpił „do czasu”, jak podaje św. Łukasz, tzn. do momentu nadejścia nocy Wielkiego Czwartku w Ogrodzie Oliwnym.

Czas Wielkiego Postu to czas walki. Walki o zachowanie samego siebie.


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com


ZAMYŚLENIA


„Na pierwszy rzut oka polityka wydaje się być (tuż po seksie) ulubionym łowiskiem diabła. Lecz w procesie historycznym nie jesteśmy nigdy pewni, gdzie leży odpowiedzialność ostateczna. Sztuka, nauka, filozofia wyglądają bardzo niewinnie, lecz ich niewinność jest, być może, myląca, jako że operują one na dużo większej skali czasu i ich złe skutki są z tej racji zwykle rozwodnione, trudne do wyśledzenia, niepewne i nieuchwytne” – pisał Leszek Kołakowski w książce Moje słuszne poglądy na wszystko (Znak, Kraków 1999).
W naszym popularnym pojęciu pokusa odnosi się raczej do ciała. Zapominamy jednak, że szatan jest istotą duchową i to właśnie nasz duch jest narażony na wszelkiego rodzaju kuszenie. Gdyby diabeł był tak upiorny, jak go przedstawiają, to zwojowałby bardzo niewiele. Któż poszedłby za tym czerwono-czarnym straszydłem?
To, co Jezus przeżywa podczas swego pobytu na pustyni, jest także odbiciem naszego zmagania się z mocami zła. Właśnie na początku Wielkiego Postu potrzeba nam zastanowić się głębiej nad tym, skąd pochodzą niektóre zjawiska współczesnego świata i jakie jest ich źródło, skoro często mają one zasięg ogólnoświatowy.
„Daj mi rząd dusz! (...)
Ja chcę mieć władzę, jaką Ty posiadasz,
Ja chcę duszami władać,
jak Ty nimi władasz”
– wołał Konrad w Wielkiej Improwizacji z III części Dziadów. Ale nie tylko to niezaspokojone pragnienie dominacji nad innymi jest jedną z pokus. Chorobliwa chęć zdobywania zwycięstwa i wykazania się za wszelką cenę, próba zacierania różnic między dobrem a złem oraz wszędobylski egoizm – to niektóre z negatywnych zjawisk współczesnego świata.
Rozważając te sprawy nie można jednak popaść w stan całkowitej rezygnacji i biernego poddania się biegowi wydarzeń. W ewangelicznym opisie kuszenia Jezusa On jest zwycięzcą, a Jego Zmartwychwstanie, jaśniejące u kresu drogi wielkopostnej, jest rękojmią ostatecznego triumfu i źródłem naszej chrześcijańskiej ufności.
„Kto się w opiekę odda Panu swemu,
A całym sercem szczerze ufa Jemu,
Śmiele rzec może mam obrońcę Boga,
Nie przyjdzie na mnie
żadna straszna trwoga”.
J. Kochanowski


ks. Tadeusz Golecki

MASS-MEDIA
POD TWOJĄ OBRONĘ
RADIO I
DROGI MIŁOSIERDZI
KSIĘGARNIA ŚW. JERZEGO